Pyrotechnický prieskum


Pyrotechnickým prieskumom, alebo vyhľadávaním nevybuchnutej munície sa rozumie odborná činnosť, ktorou sa zisťuje prítomnosť munície alebo muničných elementov pod, alebo na zemskom povrchu. Naši pyrotechnici majú s touto činnosťou bohaté skúsenosti, keďže v minulosti prevažne pracovali ako pyrotechnici ozbrojených zložiek, kde vykonali stovky odborných prác s muníciou. Keďže pri vyhľadávaní munície sa využívajú magnetické a elektromagnetické vlastností kovových materiálov, samotné vyhľadávanie realizujeme prevažne magnetometrickým spôsobom za použitia detektorov kovov. PyroFX zabezpečí pyrotechnický prieskum terénu od technologického postupu až po samotné vyhľadanie, zabezpečenie a odstránenie munície. Taktiež vykonávame aj trvalý a dočasný pyrotechnický dozor počas stavebných prác na stavenisku pyrotechnikom.

Pyrotechnický prieskum
Facebook